Regulamin i polityka prywatności

§ 1

Postanowienia wstępne

1.      Sklep internetowy Szwedzkie Noże, dostępny pod adresem internetowym szwedzkienoze.pl prowadzony jest przez firmę KARY Piotr Lewandowski wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 5871004682, REGON 190879476.

2. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów, jak i do Przedsiębiorców korzystających ze Sklepu i określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego oraz zasady i tryb zawierania Umów Sprzedaży z Klientem na odległość za pośrednictwem Sklepu.

 

§ 2

Definicje

1.  Konsument - osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

2.  Sprzedawca – KARY Piotr Lewandowski, ul. Nowy Świat 2C/5 84-100 Puck, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 5871004682, REGON 190879476.

3.   Klient – każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.

4. Przedsiębiorca - osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu.

5.    Sklep - sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym szwedzkienoze.pl

6.   Umowa zawarta na odległość - umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.

7.    Regulamin - niniejszy regulamin Sklepu.

8. Zamówienie - oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.

9.   Konto - konto klienta w Sklepie, są w nim gromadzone dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.

10.  Formularz rejestracji - formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta.

11.  Formularz zamówienia - interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.

12. Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.

13.   Produkt - dostępna w Sklepie rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

14. Umowa Sprzedaży - umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego.

 

§ 3

Kontakt ze Sklepem

1.      Adres Sprzedawcy: KARY Piotr Lewandowski, ul. Nowy Świat 2C/5, 84-100 Puck

2.      Adres e-mail Sprzedawcy: kontakt@kary.pl.pl

3.      Numer telefonu Sprzedawcy: (+48) 732030130

4.      Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numerów telefonów podanych w niniejszym paragrafie.

5.      Klient może porozumieć się telefonicznie ze Sprzedawcą w godzinach 10.00-17.00 CET

 

§ 4

Wymagania techniczne

Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień na Produkty, niezbędne są:

a.      urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową,

b.      aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),

c.      włączona obsługa plików cookies.

 

§ 5

Informacje ogólne

1. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.

2. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest albo po założeniu Konta zgodnie z postanowieniami § 6 Regulaminu albo przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania Konta.

3.  Produkty i ceny prezentowane na stronie Sklepu nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 61 Kodeksu Cywilnego, są one jedynie zaproszeniem do składania zapytań ofertowych i zaproszeniem do negocjacji w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

4. Cena Towaru jest obowiązująca w chwili składania Zamówienia przez Klienta. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen Produktów znajdujących się w ofercie, jak i wprowadzania nowych Produktów, usuwania Produktów, przeprowadzania i odwoływania promocji oraz wnoszenia zmian do promocji.

5.   Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto (Sprzedawca jest zwolniony podmiotowo z VAT).

6. Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Produkt oraz koszt dostawy (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe), o której Klient jest informowany na stronach Sklepu w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia woli związania się Umową Sprzedaży.

7.  Klient składając zamówienie wyraża zgodę na otrzymanie dowodu zakupu bez podpisu w formie elektronicznej wysyłanego na podany w Zamówieniu adres e-mail. Dowodem zakupu jest rachunek.

 

§ 6

Zakładanie Konta w Sklepie

1.  Aby założyć Konto w Sklepie, należy wypełnić Formularz rejestracji lub skorzystać z opcji rejestracji poprzez serwisy społecznościowe Facebook, Google+ itp.

2.      Założenie Konta w Sklepie jest darmowe.

3.      Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych w Formularzu rejestracji.

4.    Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adres podany w § 3.

 

§ 7

Zasady składania Zamówienia

W celu złożenia Zamówienia należy:

1.     wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Do koszyka”;

2.     zalogować się lub skorzystać z opcji Zakupy bez rejestracji;

3.  Jeżeli wybrano opcję Zakupy bez rejestracji - wypełnić Formularz zamówienia poprzez wpisanie danych odbiorcy Zamówienia oraz adresu, na który ma nastąpić dostawa Produktu, wybrać rodzaj przesyłki (sposób dostarczenia Produktu), wpisać dane do faktury, jeśli są inne niż dane odbiorcy Zamówienia,

4.     wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i w zależności od sposobu płatności, opłacić zamówienie w określonym terminie

 

§ 8

Oferowane metody dostawy oraz płatności

1.      Klient może skorzystać z następujących metod dostawy zamówionego Produktu:

a.      Przesyłka Krajowa Pocztex Kurier48

b.      Krajowa Przesyłka kurierska DPD

c.      Przesyłka Priorytetowa Zagraniczna

2.      Klient może skorzystać z następujących metod płatności:

a.      Płatność za pomocą systemu DotPay

b.      Płatność za pomocą systemu PayPal

3.      Sprzedawca nie przewiduje możliwości osobistego odbioru zamówionych Produktów.

 

§ 9

Wykonanie umowy sprzedaży

1.  Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia w Sklepie internetowym zgodnie z § 7 Regulaminu.

2.  Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

3.      W przypadku wyboru przez Klienta:

a.      płatności za pomocą sytemu DotPay lub PayPal, Klient obowiązany jest do dokonania płatności natychmiast po wypełnieniu Formularza zamówienia - w przeciwnym razie zamówienie zostanie anulowane.

4.      Produkt zostanie wysłany przez Sprzedawcę w terminie 48 godzin po otrzymaniu zapłaty.

 

§ 10

Prawo odstąpienia od umowy

1.      Konsument może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

2.      Bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się od dostarczenia Produktu Konsumentowi lub wskazanej przez niego osobie innej niż przewoźnik.

3.      Konsument może odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie przez Konsumenta oświadczenia przed upływem tego terminu.

4.      Oświadczenie może być wysłane za pomocą tradycyjnej poczty bądź drogą elektroniczną poprzez przesłanie oświadczenia na adres e-mail Sprzedawcy lub przez złożenie oświadczenia na stronie internetowej Sprzedawcy - dane kontaktowe Sprzedawcy zostały określone w § 3. Oświadczenie można złożyć również na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu oraz załącznik do ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, jednak nie jest to obowiązkowe.

5.      W przypadku przesłania oświadczenia przez Konsumenta drogą elektroniczną, Sprzedawca niezwłocznie prześle Konsumentowi na podany przez Konsumenta adres e-mail potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.

6.      Skutki odstąpienia od Umowy:

a.      W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość Umowę uważa się za niezawartą;

b.      Konsument powinien odesłać Produkt na adres Sprzedawcy podany w niniejszym Regulaminie niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy. Termin zostanie zachowany, jeśli Konsument odeśle Produkt przed upływem terminu 14 dni;

c.    Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu;

d.   Konsument odpowiada za zmniejszenie wartości Produktu wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu’

e.     Sprzedawca zwraca Konsumentowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od dnia otrzymania zwrotu Produktu, wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę.

f.    Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla niego z żadnymi kosztami.

 

§ 11

Reklamacja i gwarancja

1.      Umową Sprzedaży objęte są Produkty nowe i używane. Na stronach Sklepu szczegółowo opisany jest stan każdego używanego Produktu.

2.      Sprzedawca jest obowiązany dostarczyć Klientowi rzecz wolna od wad z wyjątkiem śladów używania, ubytków wynikających z opisu Produktu.

3.      W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy towaru Klient ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w Kodeksie Cywilnym.

4.      Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na podany w niniejszym Regulaminie adres Sprzedawcy lub przy wykorzystaniu elektronicznego formularza reklamacyjnego, udostępnionego przez Sprzedawcę na jednej z podstron Sklepu. Zaleca się, aby w reklamacji zawrzeć m.in. zwięzły opis wady, okoliczności (w tym datę) jej wystąpienia, dane Klienta składającego reklamację, oraz żądanie Klienta w związku z wadą towaru.

5.      Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, a jeżeli Klientem jest Konsument - nie później niż w terminie 14 dni. Jeżeli Klientem jest Konsument, a Sprzedawca nie ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego w terminie 14 dni, uważa się, że żądanie Klienta uznał za uzasadnione.

6.      Towary odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej należy wysyłać na adres podany w § 3 niniejszego Regulaminu.

7.      W przypadku, gdy na Produkt została udzielona gwarancja, informacja o niej, a także jej treść, będą zawarte przy opisie Produktu w Sklepie.